Level 1Sprettende ball

Skrevet av: Sigmund Hansen

Kurs: Processing
Tema: Tekstbasert, Animasjon
Fag: Matematikk, Naturfag, Programmering, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon:

I denne modulen skal vi lære et programmeringsspråk som heter Processing. Det ble laget for å gjøre programmering lett for designere og andre som ikke har programmert før. Processing egner seg til å lage multimedieprogrammer, spill og liknende. Mange liker Processing fordi det er raskt å lage programmer som vanligvis krever mye arbeid.

ball som spretter opp og ned

Steg 1: Vindu

Nå skal vi begynne helt enkelt med å lage et vindu og fylle det med en bakgrunnsfarge. Dette vil bli grunnlaget for nesten alle programmer som du lager med Processing, så det er et fint sted å starte.

checkSjekkliste

 • void setup() {
   size(640, 480);
  }
  
  void draw() {
   background(0);
  }
  

Tips: Hvordan skrive krøllparenteser { }

Her er en oversikt over hvordan man skriver tegn som ofte brukes i Processing og andre programmeringsspråk.

Tegn Windows/Linux Mac
; shift + , shift + ,
" shift + 2 shift + 2
\' \' (til høyre for Æ) \' (til venstre for 1)
\|' | |(til venstre for 1)|alt + 7`
\& shift + 6 shift + 6
+ + (til høyre for 0) + (til høyre for 0)
- - (til høyre for .) - (til høyre for .)
* shift + ' shift + @ (til høyre for Æ)
/ shift + 7 shift + 7
\[ alt gr + 8 alt + 8
\] alt gr + 9 alt + 9
{ alt gr + 7 shift + alt + 8
} alt gr + 0 shift + alt + 9

Utforsking

Hva skjer hvis du:

Forklaring av koden

Selv om du har utforsket size(640, 480) og background(0), lurer du kanskje på hva resten av koden gjør? Her er en forklaring:

 • void setup() { lager en funksjon som heter setup. Når setup blir kalt kjøres koden mellom krøllparentesene { }. Du lurer kanskje på hva en funksjon er og hva det betyr å kalle den? En funksjon er en navngitt del med kode. Den navngitte koden kan kjøres når man trenger det, ved å kalle den slik som dette: setup();. setup er en spesiell funksjon som alltid kjøres av Processing når du trykker på Spill av pil.

  Noen funksjoner gir tilbake en verdi som resultat når de er ferdige. Typen verdi som returneres står foran navnet på funksjonen. Vi finner void foran setup() som betyr at funksjonene ikke gir noe tilbake. Hvis man eksempelvis ønsket å gi tilbake et heltall, ville man skrevet int navnetPaMinFunksjon() {. int står for integer, som er heltall på engelsk, altså 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, osv.

 • size(640, 480); er et kall på funksjonen size som åpner et vindu med bredde 640 piksler og høyde 480 piksler. Legg merke til at du sender verdier inn til size med å legge verdiene mellom ( ). ; forteller at setningen er ferdig. Dette gjør det mulig å ha flere setninger på samme linje (size(1,2); background(3);) eller fordele en lang setning utover flere linjer.

 • } på linje tre betyr at funksjonen setup er ferdig.

 • void draw() { på linje 5 betyr at vi lager en funksjon som heter draw. draw er spesiell, den blir kjørt om og om igjen så lenge programmet ditt kjører.

 • background(0); setter bakgrunnsfargen i vinduet. Tallet 0 betyr at bakgrunnen skal være svart. Hvit har verdien 255. Tallene mellom 0-255 gir forskjellige gråtoner. Senere skal vi se hvordan vi tegner farger.

 • } på siste linje betyr at funksjonen draw er ferdig.

Steg 2: Sirkel

Siden denne oppgaven skal handle om en sprettende ball, er det på tide at vi begynner å tegne. La oss tegne en sirkel midt i vinduet.

checkSjekkliste

 • void draw() {
   background(0);
   ellipse(320, 240, 100, 100);
  }
  
 • En hvit sirkel på svart bakgrunn midt i et vindu
 • void draw() {
   background(0);
   ellipse(320, 240, 100, 100);
   ellipse(0, 0, 200, 200);
  }
  
 • void draw() {
   background(0);
   ellipse(320, 240, 100, 100);
   ellipse(0, 0, 200, 200);
   ellipse(640, 480, 50, 50);
  }
  
Tre hvite sirkler på svart bakgrunn: en stor øverst til venstre, en middelsstor midt i vinduet og en liten nederst til høyre

Forklaring av koden

Klarer du knekke koden for hvordan ellipse fungerer?

 • Det første tallet bestemmer hvor langt til høyre i vinduet sirkelen skal tegnes opp.

 • Det andre tallet bestemmer hvor langt ned i vinduet den skal tegnes opp.

 • Det tredje tallet bestemmer hvor bred sirkelen skal være.

 • Det siste tallet bestemmer hvor høy sirkelen er.

Det siste hørtes kanskje rart ut? En sirkel er jo like bred som den er høy! En ellipse som er like høy som den er bred, er en sirkel, men ellipser kan også være bredere enn de er høye, eller høyere enn de er brede. Derfor heter funksjonen ellipse og ikke circle.

Tre hvite sirkler på svart bakgrunn med piler som viser X- ogY-aksen.

I bildet ovenfor vises også området utenfor bilderammen og to piler X og Y.

 • Det første tallet i ellipse angir posisjon langs X-aksen, vist med X-pilen.

 • Det andre tallet i ellipse angir posisjon lans Y-aksen, vist med Y-pilen.

Der pilene krysser hverandre har både X og Y verdien 0. Pilene strekker seg til kanten av vinduet med verdiene 640 for X og 480 for Y. Dette ble bestemt av size(640, 480).

Tips: Man kan tegne opp ting utenfor bildet med negative tall eller tall som er større enn de som ble brukt i size.

Steg 3: Variabler

Til nå har vi brukt faste tall overalt. Dette fungerer ikke alltid bra. For eksempel, hva skjer hvis vi endrer størrelsen på vinduet? Vil den første sirkelen være i midten? Og hvordan kan vi få sirklene skal bevege på seg?

Dette løser vi ved hjelp av noe som heter variabler. En variabel er en verdi som har blitt gitt et navn. Vi kan endre på verdien til variabelen, og det er derfor det heter variabel: verdien kan variere.

checkSjekkliste

 • void setup() {
   size(800, 600);
  }
  

  Legg merke til at to av sirkelene har "flyttet" på seg. De er ikke i midten og høyre bunn av vinduet.

  De tre hvite sirklene er nå vist på en svart bilderamme som er større ennfør.
 • void draw() {
   background(0);
   ellipse(width / 2, height / 2, 100, 100);
   ellipse(0, 0, 200, 200);
   ellipse(width, height, 50, 50);
  }
  

  Her har vi brukt regnestykkene width / 2 og height / 2 for å tegne opp den første sirkelen. Skråstreken / betyr delt på, altså gir width / 2 halvparten av bredden. Hva gir height / 2?

  Tips: Vi kunne også brukt width * 0.5 for å oppnå det samme, bredden ganget med en halv. Noen ganger er det enklere med deling og andre ganger ganging.

 • float x;
  float y;
  
  void setup() {
   size(800, 600);
   x = width / 2;
   y = height / 2;
  }
  

  float x; og float y; lager to variabler med navn x og y. Typen av variablene er float, altså desimal eller flyttall. Inne i setup gir vi variablene verdier, som er de samme regnestykkene som vi brukte tidligere.

 • void draw() {
   x = x + 1;
  
   background(0);
   ellipse(x, y, 100, 100);
   ellipse(0, 0, 200, 200);
   ellipse(width, height, 50, 50);
  }
  

  Den første sirkelen bruker nå x og y som posisjon. I tillegg la vi til linjen x = x + 1; som sier at x skal øke med 1 for hver gang draw kjøres. Hva vil skje med den ene sirkelen når programmes kjøres?

Tips: Lagre som

Hvis du ikke vil miste de forskjellige stegene i denne oppgaven kan du bruke Save as (Lagre som) istedenfor Save (Lagre). Du finner dette under File -> Save as ved å trykke Ctrl + Shift + S. Lagre programmet med et annet navn slik at du beholder de forskjellige variantene.

Utforsking

Kan du endre x og y inni draw slik at sirkelen beveger seg:

Steg 4: Sprette i veggen

Det er kjedelig når sirkelen forsvinner ut av vinduet hele tiden. Vi skal nå få sirkelen til å snu når den treffer kanten av vinduet, slik en ball spretter tilbake hvis den kastes i en vegg.

checkSjekkliste

 • float xFart = 1.5;
  float yFart = 2;
  

  Variablene har type float, altså flyttall eller desimaltall. Eksempelvis 1.1, 3.14, -2.01, osv. Variablene skal styre farten og retningen til sirkelen. I Processing, og i de fleste programmeringsspråk, bruker vi punktum istedenfor komma på desimaltall. Dette er fordi punktum er det som brukes i engelsk.

  Notis: La du merke til at variablene ble gitt verdier med en gang, mens vi tidligere ga dem verdier inni setup? Grunnen til dette er at width og height kan ikke brukes før size er kjørt, så vi kunne ikke gi x og y verdier med en gang.

 • void draw() {
   x = x + xFart;
   y = y + yFart;
  
   if (x < 50) {
    xFart = -xFart;
   }
  
   if (x > width - 50) {
    xFart = -xFart;
   }
  
   if (y < 50) {
    yFart = -yFart;
   }
  
   if (y > height - 50) {
    yFart = -yFart;
   }
  
   background(0);
   ellipse(x, y, 100, 100);
  }
  

Forklaring

I draw ser vi en del nytt som du ikke har sett før.

 • if (x < 50), hvis x er under 50, lar oss kjøre xFart = -xFart; kun dersom x er under 50. Hva betyr de andre if-setningene?

 • xFart = -xFart; endrer fortegnet på farten. Dersom farten er positiv (+), vil den endres til å bli negativ (+ - = -). Dersom farten er negativ får vi to minus, som er positiv (- - = +).

Utfordringer

 • ball som spretter sidelengs
 • ball som endrer form etter posisjon
 • ball som har større fart på bunn
Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!