Level 2Trigonometri, regulære mangekanter og stjerner

Skrevet av: Sigmund Hansen

Kurs: Processing
Tema: Tekstbasert, Animasjon
Fag: Matematikk, Programmering, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Nå som du kan tegne mangekanter (hvis du ikke har gjort leksjonen om mangekanter, bør du gjøre dem først), skal vi se på en litt spesiell type mangekanter: de regulære mangekantene. Det vil si de mangekantene hvor lengden av hver kant er lik og vinkelen i hvert hjørne er lik. Vi skal også tegne deres nære slektninger, de regulære stjernene.

Det er en stor fordel å kunne litt trigonometri før man slår seg løs på disse oppgavene, men vi skal prøve å gi korte forklaringer av de konseptene som brukes i leksjonen.

Sinus og cosinus

Før vi begynner å tegne regulære mangekanter, skal vi bare ta en titt på to trigonometriske funksjoner som vi kommer til å bruke mye: sinus og cosinus. Vi skal se på dem spesifikt i forbindelse med sirkler.

 • Ethvert punkt langs omrisset av sirkelen befinner seg like langt fra midten av sirkelen. Denne avstanden er radius i sirkelen, som regel skriver vi bare r i figurer og formler.
En sirkel med linjer med lengde fra sentrum av sirkelen til punkter iomrisset
 • Vi kan tegne en rettvinklet trekant som ligger vannrett og strekker seg fra midten av sirkelen til ett av disse punktene.
En rettvinklet trekant mellom et punkt i sirkelens omriss ogsentrum.
 • Hvis vi sier at sentrum av sirkelen ligger i punktet (0, 0), altså X og Y er null i midten av sirkelen, kan vi enkelt regne ut X og Y for punktet i omrisset. To av sidene i trekanten ovenfor viser da X og Y. Den siste siden er linjen fra sentrum med lengde r. Derfor har vi kalt sidene x, y og r; navnet kan brukes for lengdene til sidene også. For vinkler er det vanlig å bruke greske bokstaver, og vi har her brukt α, alfa.

 • Lengden på sidene x og y er gitt av funksjonene sinus og cosinus, vinkelen α og r, altså radien til sirkelen. De korte sidene som sammen lager det rettvinklede hjørnet, kalles kateter og den lange siden med lengde r kalles hypotenus. Lengden på kateten som er med på hjørnet med vinkelen α, har lengden cos(α) * r. Denne kateten kalles gjerne den hosliggende kateten, og mange bruker huskeregelen: Hos blir cos, for å huske hvilken av de to sidene som bruker cosinus og sinus. Lengden på den andre kateten, kalt den motstående kateten er sin(α) * r.

Den samme rettvinklede trekanten med formler for lengdene tilsidene.
 • Det virker kanskje litt merkelig når du bare får formlene sånn, men sinus og cosinus er definert som forholdene mellom hypotenusen, r, og katetene, x og y. sin(α) = y / r og cos(α) = x / r. Vi skal ikke se på hvordan man finner disse tallene ut fra vinkelen, men det skal vi la datamaskinen gjøre for oss.

Regulære mangekanter

La oss tegne opp noen regulære mangekanter. Det vil si mangekanter der avstanden mellom hvert hjørne er lik, altså de er likesidede, og vinkelen i hvert hjørne er lik, altså de er likevinklede. Da lurer du kanskje på hvordan du skal få til dette. Hjørnene i en regulær mangekant fordeler seg jevnt langs omrisset av en sirkel. Derfor kan vi bruke formlene for katetene for å regne ut hvor hjørnene skal være. Opptegningen ellers er som for vanlige mangekanter.

 • int KANTER = 5;
  float vinkel = 360.0 / KANTER;
  
  void setup() {
   size(600, 600);
  }
  
  void draw() {
   background(0);
  
   beginShape();
   for (int hjorne = 0; hjorne < KANTER; hjorne++) {
    vertex(300 + cos(radians(vinkel * hjorne)) * 200,
        300 + sin(radians(vinkel * hjorne)) * 200);
   }
   endShape(CLOSE);
  }
  

  Her har vi noen nye utregninger inne i kallet på vertex. Her bruker vi tre nye funksjoner cos og sin som har blitt forklart lenger opp, og radians som regner grader om til radianer, en annen måleenhet for vinkler.

  I dataprogrammer bruker sinus og cosinus vanligvis radianer, så om vi vil jobbe med vinkler i grader, må vi gjør denne konverteringen. Du ser at vi har med en variabel for vinkelen mellom hvert punkt og denne har vi beregnet i grader ut fra at en sirkel er 360°.

  Til slutt forteller CLOSE i endShape at siste kant i figuren skal settes sammen med første kant, altså at figures lukkes og fylles.

Vinkelen mellom to nabohjørner og sentrum i en femkant er 360° / 5 =72°.
Femkanten før og etter rotering.
Femkanten snurrer rundt.

Regulære stjerner 1

Regulære stjerner med et odde antall spisser kan tegnes nesten helt likt som man tegner en regulær mangekant. De kan nesten sees på som en variant av mangekanter. Hvis du har tegnet en femkantet stjerne før, har du kanskje lagt merke til at dette likner på en femkant, men at du hopper over et hjørne når du tegner streken mellom to spisser.

Vinkelen mellom en spiss, sentrum og spissen etter nabospissen i en femkantetstjerne er 2 · 360° / 5 = 144°.
 • vertex(300 + cos(radians(vinkel * hjorne * 2)) * 200,
      300 + sin(radians(vinkel * hjorne * 2)) * 200);
  

  Kunne du ganget med 2 et annet sted i koden og fått den samme effekten?

Regulære stjerner 2

Stjerner med et likt antall spisser, kan tegnes som to regulære mangekanter med halvparten så mange hjørner som stjernen har spisser.

 • Bilde av et oktagram

Utfordring

 • Bilde av flere stjerner samtidig.
 • Bilde av tre stjerner som snurrer.
Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!