Level 2JS: Grunnleggende JavaScript

Skrevet av: Lars Klingenberg

Kurs: Web
Tema: Tekstbasert, Nettside
Fag: Matematikk, Programmering
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne oppgaven skal du lære helt enkle og grunnleggende elementer av JavaScript. Du vil lære om variabler, if-setninger, funksjoner og løkker.

For å gjøre denne oppgaven trenger du ingen forkunnskaper innenfor HTML eller CSS, men det er veldig lurt å kunne HTML og CSS når man skal programmere JavaScript.

Hvis HTML er en bil, så er CSS utseendet og designet på bilen, mens JavaScript står for all funksjonalitet som å skru på motoren, få bilen til å kjøre osv. Hvis du har programmert et tekstlig programmeringsspråk som for eksempel Python før, så vil nok mye i denne oppgaven være kjent.

La oss begynne!

Steg 1: Variabler

Dersom du gjorde oppgaven Hei JavaScript så er nok variabler kjent. Samme gjelder hvis du har programmert litt fra før. Men litt repetisjon skader ikke!

En variabel i JavaScript ser slik ut:

var variabelNavn = "verdi";

var forteller JavaScript at det er en variabel. En variabel inneholder en verdi, som for eksempel tall eller tekst:

var tall = 9;
var tekst = "Dette er en tekst";

La oss prøve oss litt frem!

var tall = 9;
var tekst = "Hei på deg!";

Forklaring

Husk at hver linje i JavaScript avsluttes med enten ; eller }, avhengig av om du lager en variabel eller en funksjon. Når vi bruker variabeler avslutter vi med ;, med funksjoner avslutter vi med }.

For at vi skal kunne skrive ut noe til Console bruker vi console.log():

var tekst = "Hei på deg!";
console.log(tekst);
var tall1 = 4;
var tall2 = 7;
console.log(tall1 + tall2);

La oss nå se på hvordan vi kan la en variabel være en annen:

var tall3 = tall2;

Vi satt jo tall3 til å være lik tall2? tall3 blir ikke endret selvom vi endrer på tall2. Dette er fordi tall-variabler i JavaScript inneholder kun verdier, ikke referanser.

Vi kan også legge til ekstra verdier til en variabel:

var tall4 = tall3 + tall1 + 5;

Nå har vi fått prøvd ut litt forskjellige variabeler, da skal vi bruke dette sammen med if-setninger for å sjekke om noe er sant eller ikke.

Steg 2: If-setninger

En if/else-setning ser slik ut i JavaScript:

if(betingelse) {
  // Kjør koden som blir skrevet her
} else {
  // Kjør koden som blir skrevet her istedet
}

Når vi bruker if/else sjekker vi en betingelse og basert på om betingelsen er sann eller usann, så kjører vi en gitt kode. La oss se på et eksempel med tall.

var tall = 5;

if(tall === 5) {
  console.log("Tallet er 5");
} else {
  console.log("Tallet er ikke 5");
}

Forklaring

Dersom tall har verdien 5 vil den første meldingen skrives ut, dersom tall har en annen verdi, så vil den andre meldingen skrives ut. For å sjekke om en variabel er lik noe så bruker vi ===. Da sjekker JavaScript om verdien og datatypen (nummer, tekst osv) er like.

 • Endre variabelen tall til andre verdier og se hvilke melding du får ut.

var alder = 0;

if(alder >= 18) {
  console.log("Du er gammel nok til å kjøre bil");
} else if(alder >= 16) {
  console.log("Du er gammel nok til å kjøre moped");
} else {
  console.log("Du er dessverre ikke gammel nok");
}

Forklaring

 • if(alder >= 18) betyr: hvis alder er større eller lik 18. Altså er du 18 år eller eldre vil denne setningen være sann og du er gammel nok til å kjøre bil.

 • else if(alder >= 16) betyr: dersom if-testen var usann, så sjekker den om alder er større eller lik 16, og hvis denne betingelsen er sann så sier den at du er gammel nok til å kjøre moped.

 • else betyr ellers og vil si at koden til denne kjører dersom de andre testene blir usanne. Altså hvis du er under 16 år så får du beskjed om at du ikke er gammel nok.

var alder = prompt("Hvor gammel er du?");

Nå skal vi ta dette opp ett hakk hvor vi skal sjekke hva klokken er og skrive en melding ut i fra det. Da bruker vi noe som heter Date i JavaScript, denne inneholder informasjon om dagen i dag. Dette er en klasse, hva det vil si skal vi ikke fokusere på nå.

var dato = new Date(); // Henter informasjon om dagen i dag
var tid = dato.getHours(); // Henter timen (klokka) vi er i nå

Før du skal få en oppgave må vi gå igjennom noen verktøy vi kan bruke i if/else:

Forklaring

 • I en if(betingelse) kan vi sjekke flere ting samtidig ved å bruke && eller ||. && betyr og, || betyr eller. Finner du ikke disse på tastaturet, så spør en voksen om å hjelpe deg. Eksempel:
var date = new Date();
var mnd = date.getMonth();
var dato = date.getDate();

if(navn === "Lars" && mnd === 7 && dato === 10) { // mnd = måned, dato = dagen i måneden
  console.log("Gratulerer med navnedagen, Lars!");
}

For at denne koden skal være sann må navnet være Lars og datoen må være 10.8, altså 10. August. getMonth() leverer ut et tall fra 0-11, derfor er August 7 og ikke 8. Les mer om Date her.

Samme kan du gjøre med || hvis du heller vil sjekke eller:

if(mnd === 7 && dato === 10) {
  if(navn === "Lars" || navn === "Lasse") {
    console.log("Gratulerer med navnedagen!");
  } else {
    console.log("Du har dessverre ikke navnedag i dag.");
  }
}

Legg merke til her at hvis datoen er 10.8 så hopper du inn til en ny if/else som sjekker om navnet ditt enten er Lars eller Lasse. Hvis det er feil dato skjer det ingenting.

Nå håper jeg du har fått litt mer dreisen på if/else, hvis ikke kommer vi til å jobbe mer med dette senere. Innen for if/else er det mye å utforske, så det tar litt tid og erfaring å bli vant til alt.

Nå skal vi se på funksjoner!

Steg 3: Funksjoner

Til nå har vi bare skrevet linjer med kode i JSBin. Når koden kjøres, så blir den lest fra topp til bunn, linje for linje, så koden vil kjøre i den rekkefølgen den står i. Men noen ganger ønsker vi at koden skal kjøre når en hendelse inntreffer eller noe annet skjer. Ved hjelp av funksjoner kan vi selv bestemme når koden skal kjøre eller om den ikke skal kjøre i det hele tatt.

Oppsettet ser slik ut:

function funksjonsNavn(parameter1, parameter2) {
  // Kode som utføres når funksjonen kalles
}

funksjonsNavn(paramenter1, parameter2); // Gjør at funksjonen blir kjørt

En funksjon tar noen ganger inn noen variabler den ønsker å bruk ved hjelp av parameter, men ofte tar man ikke inn noen parameter og da ser en funksjon sånn ut:

function navn() {
  // Kode
}

navn(); //for å kjøre funksjonen

En funksjon kalles ofte for en metode. Videre kommer vi til å bruke funksjon og metode litt om hverandre.

La oss nå se på et annet eksempel på bruk av funksjoner. Vi skal nå lage en funksjon som skal ta inn et paramenter og returnere en verdi.

Vi lager en funksjon som konverterer fahrenheit(temperatur mål i USA) til Celsius.

function fahrenheitTilCelsius(fahrenheit) {
  return (5/9) * (fahrenheit - 32);
}

Forklaring

 • fahrenheitTilCelsius(fahrenheit) betyr at vi tar inn en variabel som heter fahrenheit. Den kan kun brukes innenfor { } i funksjonen vår.

 • return (5/9) * (fahrenheit - 32) bruker variabelen fahrenheit og regner sammen mattestykket som står der.

 • Men hva betyr return?

 • Return betyr at funksjonen returnerer en verdi til brukeren som brukeren kan se, lagre eller bruke videre. La oss se på et eksempel:

var grader = fahrenheitTilCelsius(77);
 • Koden over kjører funksjonen fahrenheitTilCelsius med paramenter 77. Funksjonen regner da ut hvor mange celsius 77 fahrenheit er og lagrer denne verdien i variabelen grader.

Nå som vi har fått litt kontroll på hva en funksjon eller metode er, skal vi bevege oss over til løkker.

Steg 4: Løkker

Vi som programmerer er ganske late og derfor bruker vi verktøy til å gjenta kode. Løkker gjør akkurat dette. Ved hjelp av løkker kan vi gjenta kode istedet for å skrive mange linjer med kode. Så vi skal i denne seksjonen se på to type løkker: for-løkker og while-løkker.

For-løkke

for(var i = 0; i < 10; i++) {
  // Kode som kjøres ett gitt antall ganger
}
 • var i = 0; dette er en variabel som fungerer som en teller, derfor er det et tall og det starter gjerne på 0.

 • i < 10; dette er en betingelse som forteller løkken om den skal fortsette eller av sluttes. Her sier vi at løkken skal kjøre så lenge variabelen i er mindre enn 10.

 • i++; øker variabelen i med 1 for hver runde løkken kjører.

Eksempel:

for(var i = 0; i < 10; i++;) {
  console.log(i);
}

Dette skrives ut i konsollen:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Man kan gjøre det samme hvis man for eksempel skal skrive ut en melding mange ganger eller skrive ut hva du har i handlelisten din:

var handleliste = ["melk", "egg", "smør", "toalettpapir", "brus", "epler", "bananer"] //[] betyr liste

for(var i = 0; i < handleliste.length; i++) {
  console.log(handleliste[i]);
}
 • [] betyr liste, og alle elementene som er i listen blir separert med ,.

 • handleliste.length() er et tall på hvor stor listen er. Skriv console.log(handleliste.length); i JSBin og se hva slags tall du får ut.

 • Når vi skal skrive ut et gitt element fra en liste skriver vi handleliste[index]. index her er hvilken plass i lista elementet har. Skal du skrive ut det første elementet skriver du handleliste[0]. handleliste[1] er det andre elementet, osv.

checkPrøv selv!

Bra! La oss se på lister.

While-løkke

while(betingelse) {
  // Kjøre kode til betingelsen er usann
}

En while-løkke kjører en blokk med kode helt til betingelsen blir sann. While-løkker er fine å bruke om man for eksempel skal lage spill:

while(!gameOver) {
  // Kjør spill
}

! betyr not, altså betyr !gameOver at løkken kjører så lenge spillet ikke er slutt. Dersom vi vil at en løkke skal kjøre for alltid kan vi sette betingelsen til True.

Vi kan også gjøre det samme som vi gjorde med for-løkken:

var i = 0;
while(i < 10) {
  console.log(i);
  i++;
}

Forskjellen her er at vi må lage en tellende variabel som vi definere (var i = 0;) utenfor selve løkken. Selve telleren (i++) legger vi etter all koden vi har løkken sånn at den teller opp etter vi har utført det vi skal.

checkPrøv selv

La oss nå lage et enkelt Kron eller mynt-spill ved hjelp av while.

var krone = Math.floor(Math.random()*2);

Math.floor() runder ned tallet du får fra Math.random(). Math.random() henter et tall mellom 0 og 1, derfor bruker vi *2 for at tallet blir mellom 0-2.

while(krone === 0) {
  console.log("Kron! Vi flipper igjen...");
  var krone = Math.floor(Math.random()*2);
}
console.log("Mynt! Gratulerer!");

Bra jobba! Nå har du lært masse om JavaScript!

Utfordring

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!